Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 29ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 29ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 05 Νοέμβριος 2019 10:56

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 22/10/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 22-10-2019 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 14567/18-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Εκπροσώπηση από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού  κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων εργαζομένης στα  προγράμματα Κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου.

Γ.

Νικολιδάκης

2

Εκπροσώπηση από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού  κατά τη συζήτηση της αγωγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων είκοσι εργαζομένων στα  προγράμματα Κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου.

Γ.

Νικολιδάκης

3

Έγκριση πρακτικού 2ου για την κατασκευή του έργου «Επισκευή και συντήρηση Κολυμβητηρίου Μοιρών», κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού».

Γ.

Νικολιδάκης

4

Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου κατακύρωσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών – εγγράφων, και σύνταξη της διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Φαιστού», με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία: ποσό των 163.024,19 σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%.

Γ.

Νικολιδάκης

5

Συγκρότηση συλλογικού γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή διενέργειας/Επιτροπή αξιολόγησης), για την διενέργεια και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Φαιστού», με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία: ποσό των 163.024,19 σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%.

Γ.

Νικολιδάκης

6 Κατάρτιση της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 του Δήμου Φαιστού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και των διατάξεων του ΠΔ 315/99 (παρ. 1.1.108 εδάφιο 8 και κεφάλαιο 4.1), εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

7

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ μισθοδοσίας, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Γ.

Νικολιδάκης

8

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 489/2019 οριστικής απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου

Γ.

Νικολιδάκης

9 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 169/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό των όρων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  κάτω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων ( κίνησης και θέρμανσης) για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Δήμου και των νομικών προσώπων του (πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή του δήμου Φαιστού – Ν.Π.Δ.Δ.), με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Γ.

Νικολιδάκης

10 Έγκριση 2ου πρακτικού  του διαγωνισμού του έργου « Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Περίου Δήμου Φαιστού» , κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού».

Γ.

Νικολιδάκης

11

Δαπάνες για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940, για το έτος 2019 στο Δήμο Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg