Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης 40ης 2021 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης 40ης 2021 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 17 Δεκέμβριος 2021 14:19
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, και με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146 και την αριθμ.642/24-09-21 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1. Κατακύρωση - έγκριση πρακτικού (ΙΙ) αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων βυθιζόμενων συστημάτων συγκέντρωσης και αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»

2. Έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 140901,1 με διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, για το τμήμα 2: «Προϊόντα αρτοποιίας» και το τμήμα 5: «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (διάφορα κρέατα)» της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος».

3. Έγκριση ενεργειών δημάρχου σύμφωνα με την υπ'αρ. απόφαση δημάρχου 1310/21-10-2021( ΑΔΑ: ΩΓΩΑΩΗ1-1Σ6) για «Επισκευή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην Τ.Κ. Βοριζίων θέση «Βόλακας».

4. Έγκριση προϋπολογισμού της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, έτους 2022.


5. Διάθεση υπαλλήλων για τον ορισμό επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων, προμηθειών, παραλαβής αντικειμένου, συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών και εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών του έτους 2022 για την ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

6. Ανάκληση της με αριθμό 205/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση της με αρ. 32/2021 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥ» - καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και των επικαιροποιημένων όρων του διαγωνισμού .

7. ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 00.6443 ΤΟΥ Π/Υ ΈΤΟΥΣ 2021.

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φαιστού».

9 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φαιστού».

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ»

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg