Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο «Συντήρηση Αρδευτικών Γεωτρήσεων Δ. Φαιστού (Τ.Κ. Αντισκαρίου Θέση "Τρυπητά")»
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο «Συντήρηση Αρδευτικών Γεωτρήσεων Δ. Φαιστού (Τ.Κ. Αντισκαρίου Θέση "Τρυπητά")» PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 25 Οκτώβριος 2022 12:13

Ο Δήμος Φαιστού ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Συντήρηση Αρδευτικών Γεωτρήσεων Δ. Φαιστού (Τ.Κ. Αντισκαρίου Θέση "Τρυπητά")» προϋπολογισμού με ΦΠΑ 70.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 63.7336.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου (χρηματοδότηση από «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας») με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης.

 

Η διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 Ν.4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τα υπ. αριθμό 57/2022 συμβατικά τεύχη (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, ΕΕΕΣ).

Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί η υπ. αριθμό 382/2022, με αριθ. Πρωτ. 12235/21.10.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΡΙ6ΩΗ1-8ΒΔ)

Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη σας την αριθ. 57/2022 συνημμένη μελέτη (τεύχη ) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ (Τ.Κ. ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ "ΤΡΥΠΗΤΑ")», να υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι την 04/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 1. Βεβαίωση εγγραφής ΜΕΕΠ στην τάξη Α1 και Άνω για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
 2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
 3. Φορολογική ενημερότητα
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)
 5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την ανάθεση των υποχρεώσεών σας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
  α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
  β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
  γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
  δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4782/2021 και άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016).
 7. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν. 4412/2016) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021.
 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8  ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους όρους της μελέτης.
 10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 αντί ποινικού μητρώου, με την οποία να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73, παρ. 1, περίπτωση α’ έως στ’   του Ν.4412/2016.

 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον είναι αρμοδίως ψηφιακά υπογεγραμμένες και έχουν συνταχτεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ. 12 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3) και (4) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ. 12 Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ  του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ. 3α Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου.

Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η χαμηλότερη τιμή.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

 

 

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (198 KB)
Μελέτη - Αρχείο Pdf (554 KB)
Οικονομική Προσφορά - Αρχείο Pdf (40 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg